POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta Politică are scopul de a prezenta modul în care datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt prelucrate de către SCA BOBOC & ASOCIAȚII prin intermediul site-ului www.certificate-urgenta.ro (”Site-ul”).

De asemenea, prin această Politică informăm persoanele vizate despre drepturile pe care le au în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare, acestea fiind denumite în continuare Legislația GDPR.

Prin prelucrare se va înțelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

 

 1. CINE SUNTEM?

Societatea Civilă de Avocați BOBOC & ASOCIAȚII este operator de date cu caracter personal , cu sediul în România, str. Piscului nr. 5, bl. 81, sc. A, et. 3, ap. 26, sector 4, număr de telefon 031.425.62.28, fax 031.425.62.29, adresă de e-mail office#boboc.biz. În cuprinsul acestui document, SCA BOBOC & ASOCIAȚII va fi denumită ”B & A” sau ” Operatorul ”.

În conformitate cu Legislaţia GDPR în vigoare, B & A are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal care îi sunt furnizate. B & A prelucrează datele cu caracter personal în condiții de legitimitate, implementând măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform prevederilor Legislației GDPR.

Pentru orice întrebări, sesizări sau comunicări legate de datele cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la următoarele datele de contact: București, strada Sfântul Constantin nr. 20, sector 1, cod poștal 010219, România, telefon: +4031.425.62.28, fax: +4031.425.62.29, e-mail: office@boboc.biz.

 

 1. CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM?

În principiu, orice informație care identifică sau poate identifica, direct sau indirect, o persoană fizică este o dată cu caracter personal .

Prin intermediul Site-ului, B & A prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. informaţii de identificare: nume, prenume;
 2. date de contact: număr de telefon, adresă de e-mail;
 3. informații necesare în contextul solicitării dumneavoastră: denumirea organizației reprezentate, domeniul de activitate, sau furnizate atunci când ne contactați;
 4. date rezultate din navigarea pe Site și colectate prin intermediul cookie-urilor și tehnologiilor similare (ex. pixeli): detalii cu privire la acestea, modul de funcționare și inactivare găsiți în Politica de cookies.

B & A își rezervă dreptul de a solicita alte date necesare pentru desfășurarea activității sale, strict în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

 

 1. CINE SUNT PERSOANELE VIZATE?

În contextul acestei Politici, termenul persoane vizate se referă la vizitatorii Site-ului. Persoanele vizate pot furniza datele cu caracter personal atât în nume propriu, cât și în calitate de reprezentanți ai unor entități juridice.

B & A colectează date cu caracter personal fie direct de la persoana vizată, fie indirect de la terți. De exemplu, colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră atunci când: ne contactați pe e-mail, telefonic, prin intermediul site-ului sau prin intermediul unei cărți de vizită. Colectăm indirect datele dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul altor persoane vizate – de exemplu, un client B & A atunci când acesta ne furnizează datele dumneavoastră (ex. nume, prenume, adresa), al entităților juridice pentru care acționați în calitate de reprezentant/ persoană de contact/ împuternicit, al operatorilor privați sau publici, inclusiv al autorităților statului și al instanțelor de judecată, precum și din surse/ documente publice, după caz.

În cazul în care B & A primește datele cu caracter personal ale unei persoane vizate de la o altă persoană vizată sau de la un terț, aceasta/ acesta are obligația de a informa respectivele persoane vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

 1. ÎN CE SCOPURI PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE ALE PRELUCRĂRILOR?

Pentru a putea beneficia de serviciile B & A sau pentru a avea acces la anumite funcţionalităţi ale paginii de internet a B & A, este necesar să furnizați anumite date cu caracter personal. Vă informăm că, dacă decideţi să nu ne furnizaţi informațiile obligatorii, este posibil ca solicitarea dumneavoastră să nu poată fi preluată sau finalizată și să nu puteţi beneficia de anumite servicii B & A sau de anumite funcţionalităţi ale paginii noastre de internet.

Fiecare temei legal în baza căruia prelucrăm datele cu caracter personal este stabilit în acord cu scopul pentru care sunt prelucrate aceste date.

Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării datelor cu caracter personal sunt următoarele:

Nr.crt. Scopul prelucrării Temeiul legal Precizări suplimentare
1. Efectuarea demersurilor, la cererea dumneavoastră, pentru furnizarea de servicii juridice (consultanță/ asistență juridică) în contextul obținerii certificatului de urgență. Articolul 6 alineatul 1) litera b) din GDPR. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a vă contacta și a face demersuri la cererea dumneavoastră în vederea încheierii contractului de asistență juridică/ servicii de consultanță juridică pentru obținerea certificatului de urgență ca urmare a apariției stării de urgență generate de COVID-19.
2. Realizarea intereselor legitime ale B & A. Articolul 6 alineatul 1) litera f) din GDPR. Interesele legitime urmărite de B & A sunt: managementul activității B & A, soluționarea plângerilor/ sesizărilor primite de la persoanele vizate.
3. Îndeplinirea unei obligaţii legale care revine B & A. Articolul 6 alineatul 1) litera c) din GDPR. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de exemplu pentru furnizarea de date către autoritățile competente etc., având în vedere legislația aplicabilă (ex. Codul de Procedură Civilă/ Penală etc.).

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ. Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul 1 litera a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera a) din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau retrage consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

 

 1. CÂT TIMP PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe o perioadă limitată de timp, astfel cum este necesar desfășurării activității B & A raportată scopului prelucrării și prevederilor legale aplicabile.

De exemplu, în cazul prelucrărilor efectuate  în scop de răspuns la solicitările adresate prin intermediul site-ului, datele cu caracter personal sunt stocate pentru o perioadă de maxim 3 (trei) ani – termenul general de prescripție – de la momentul finalizării răspunsului.

Ulterior, după ce termenele de păstrare expiră, vom proceda la ştergerea datelor cu caracter personal.

 

 1. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt destinate utilizării de către B & A, în calitate de operator de date şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

 1. instituții/ autorități centrale și locale în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale B & A (ex. ANSPDCP, executori judecătorești, poliție, parchet etc.);
 2. instanțe de judecată în vederea formulării de acțiuni, apărări și reprezentării în instanță;
 3. colaboratori/ furnizori de servicii utilizați de către B & A în activitatea sa inclusiv, dar fără a se limita la domenii precum: IT, curierat, contabilitate etc.

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior, care au luat măsuri adecvate de protecţie, conform prevederilor legale, pentru a asigura că aceştia îşi respectă obligaţiile privind protecţia datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal pot fi transferate (ex. accesate, consultate etc.) și către alte entități în vederea inițierii și încheierii altor contracte/ relații de afaceri.

B & A nu transferă date cu caracter personal către țări din afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European (așa-numitele țări terțe).

 

 1. CARE SUNT DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ȘI CUM POT FI EXERCITATE?

Conform prevederilor legale aplicabile (articolele 12-22 din GDPR), persoana vizată are următoarele drepturi:

 1. dreptul de acces , respectiv dreptul de a obține confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către B & A, iar în caz afirmativ, de a obține accesul la acestea, precum și anumite informații, inclusiv prin furnizarea unei copii a datelor cu caracter personal prelucrate;
 2. dreptul la rectificare , respectiv dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete;
 3. dreptul la ştergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), care poate fi exercitat în situațiile reglementate expres de lege (de exemplu, în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală);
 4. dreptul la restricţionarea prelucrării , care poate fi exercitat în situațiile reglementate expres de GDPR (de exemplu, în cazul în care se contestă exactitatea datelor cu caracter personal pe perioada necesară pentru clarificarea situației sau în cazul în care prelucrarea este ilegală și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea prelucrării acestora);
 5. dreptul la portabilitatea datelor , în temeiul căruia persoana vizată poate primi datele sale cu caracter personal pe care B & A le prelucrează prin mijloace automate, în executarea unui contract sau în baza consimțământului persoanei vizate, într-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita că datele cu caracter personal să fie transmise altui operator de date;
 6. dreptul la opoziţie , în temeiul căruia persoana vizată se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim al B & A (inclusiv creării de profiluri) sau realizate în exercițiul unui interes public sau al unei autorizări cu care este investit Operatorul;
 7. dreptul de a solicita și a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii luate în privința dumneavoastră, care produce efecte juridice și care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată ; precizăm că, în prezent, B & A nu prelucrează date în baza unui proces decizional individual automatizat;
 8. dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal bazate pe acest temei legal , în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 9. dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau unei instanţe competente ; în cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată au fost încălcate, vă puteți adresa oricând, cu o plângere sau o sesizare în acest sens, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Romania, e-mail:  plangere@dataprotection.ro , dataprotection.ro . De asemenea, puteți introduce o acţiune în justiţie, pe rolul instanţelor judecătoreşti competente.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la următoarele date de contact: office@boboc.biz. B & A va răspunde solicitării dumneavoastră în termen de o lună de zile de la primirea solicitării, conform GDPR, perioadă care poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor aflate în curs de soluționare în cadrul B & A. B & A vă va transmite o informare în acest sens.